Skip to main content

Als in april 2023 bij de gemeente Hilversum het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren wordt vastgesteld, staan de vier medewerkers van team Cultuur voor een mooie opgave. Uit een rapport, dat de basis voor het nieuwe beleid vormt, komt het advies om de financiering beter te structuren. Hilversum moet, net als veel andere gemeenten, de overstap maken naar meerjarige subsidieafspraken met de professionele culturele instellingen in de stad.
De capaciteit en expertise om deze stap te maken ontbreekt in het team. OrangeX professional Emiel van der Pol wordt ingehuurd om deze kar te gaan trekken.

Cultuur in Hilversum krijgt een impuls.
Het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente Hilversum krijgt de titel: “Momentum”. Een titel die verwijst naar de enorme dynamiek, creativiteit en energie die in cultureel en kunstzinnig Hilversum voelbaar is. Met het nieuwe cultuurbeleid wil de gemeente Hilversum het culturele aanbod koesteren en aantrekkelijk houden voor alle Hilversummers en toekomstige generaties. De ondertitel van het nieuwe cultuurbeleid is dan ook: een Podium voor alle Hilversummers.
De pijlers zijn: muziek en podiumkunsten, media en film, architectuur en beeldende kunst en als vierde culturele educatie en participatie. Het budget gaat, anders dan misschien verwacht wordt in deze tijd, ook fors omhoog.

De opdracht
Nu de visie, het beleid en budget er liggen, is het noodzakelijk de financiering beter te structureren. Concrete aanpassing in de uitvoering vanaf 2023: meerjarige subsidieafspraken maken met de instellingen in de stad.

Deze opdracht komt op het bord van Emiel van der Pol te liggen. Emiel is een ervaren professional binnen het culturele domein, met o.a. vijf jaar ervaring bij het Mondriaan Fonds en ervaring met meerjarige subsidies bij de Gemeente Nijmegen.
“Met meerjarige cultuursubsidie stap je over naar een methode waarbij je instellingen niet incidenteel of voor de begroting van één jaar ondersteund, maar meteen voor 4 jaar. Je geeft als gemeente dan subsidie geeft in ruil voor een goed plan met duidelijke doelen, die in relatie staan tot het beschreven cultuurbeleid”.

Het is zijn opdracht om eerst met de betrokken instellingen in gesprek te gaan over het beleid van de gemeente en een inventarisatie te maken.
“De opdracht was in principe helder. Aan mij om afspraken te maken op basis van het gemeentelijke cultuurbeleid en die aansluiting te laten vinden bij de meerjarenbeleidsplannen van de culturele instellingen.
De bestaande situatie bleek echter een stuk minder inzichtelijk dan verwacht. Bestaande afspraken waren vaak behoorlijk gedetailleerd of juist slecht gedocumenteerd en verschillende instellingen zaten in organisatorische transities.”

Maar Emiel nam de tijd en wist helderheid te scheppen in de bestaande situatie. In overleg met de instellingen en in goede samenspraak met de met de overige collega’s binnen het team cultuur is het gelukt nieuwe inhoudelijke afspraken te maken met de belangrijkste instellingen. Afspraken passen en bijdragen aan de uitvoering van het cultuurbeleid van de Gemeente Hilversum. De vastlegging van deze afspraken vormt de basis waarop de subsidies de komende jaren verleend worden.

De resultaten
Emiel kijkt tevreden terug op de opdracht. Op de vraag wat de resultaten zijn van zijn werk zegt hij:
“Er is meer inzicht in de situatie binnen de cultuursector in Hilversum. We hebben meer gevoel bij wat de lange termijndoelen zijn van onze instellingen en hoe ze die willen gaan behalen. De nieuwe afspraken zijn objectiever, eerlijker en minder afhankelijk van netwerken en lobby.
De beschikkingen die gemaakt zijn geven de instellingen op hun beurt ook meer vertrouwen en continuïteit. Ze zijn een goede basis om op te bouwen.
Het huidige team Cultuur kan daar met vertrouwen mee aan de slag. Het team heeft ook zeker de capaciteit en kwaliteiten om er een succes van te maken.”